Çfarë mund të gjeni në Medigreen?

Postë e sigurtë

Kënaqësi në blerje

Testera në çdo porosi

Pyetjet më të shpeshta

Medigreen ka një staf tejet të përkushtuar, i disponueshëm për të përshtatur produktet sipas nevojave dhe problematikave tuaja.

Medigreen has a very dedicated staff, available to adapt products according to your needs and problems. 

Për të gjitha procedurat e rikthimit/anullimit të porosive drejtohuni tek:  Terms&Conditions

 For all return/cancellation procedures go to: Terms&Conditions

A janë të dhënat e mia personale dhe informacioni mbi pagesën të sigurta?

Të gjitha informacionet, përfshirë të dhënat personale, mjekësore dhe të pagesës, kodohen përpara se të transmetohen. Serverat tanë vazhdimisht monitorohen dhe mbrohen nga antiviruset dhe përditësimet e fundit të sigurisë, prandaj nuk mund të aksesohen drejtpërdrejt nëpërmjet internetit.

All the data, including personal, medical and payment information, are coded before transmission. Our servers are continually monitored and protected by antiviruses and last updates of information security, so they can not be accessed directly from the internet.